nivea micellair rose water gel

Thereby, it purifies the skin from impurities without drying it out while cleanses thoroughly for refreshingly clean skin. NIVEA MicellAir Rose Water NIVEA 3 in 1 Micellar Water Make-up Remover NIVEA Double Effect Eye Make-Up Remover ... You should ideally wash your face twice daily with a face wash gel from NIVEA. A gel cleanses reliably and helps to maintain the natural moisture balance of the skin. Suitable for all skin types, it is the 1st Wash Gel with Rose Water that uses Micellar technology for an effective wash. • Removes makeup residue for clear skin NIVEA Rose Care Micellar Face Wash Gel – Enjoy the power and indulgent fragrance of Organic Rose Water every time you cleanse! $8.22. The gentle formula infused with Organic Rose Water and micellar technology removes make-up and restores the skin's natural moisture balance leaving it perfectly clean, soft and smooth - for healthy-looking skin and a fresh skin feeling. Get cleansed and toned skin with NIVEA Micellair Rose Water. The Wash Gel with Organic Rose water brings gentle but thorough cleansing, removing dirt and impurities to leave the skin clean and refreshed. NIVEA MicellAIR® Rose Water - 1st Natural Rose Micellar Water that removes even waterproof make-up and restores skin’s radiance. Drugi proizvod iz NIVEA MicellAIR Rose Water linije koji sam probala jest gel za umivanje. Svakog jutra gel uklanja prljavštinu koja se nakupila noću i priprema kožu za šminku. Formula z organsko rožno vodo pomaga ohranjati naravno ravnovesje vlage v koži in je izredno hranljiva, zato se lahko uporablja tudi na obrazu in … Denumirea brandului provine de la cuvântul latin pentru zăpadă, inspirat de culoarea de un alb pur a produsului. It is not a regular heavy-duty make-up remover. Nivea has recently launched the 1 st Micellar Rose Water. Save this seller. The rose water purifies and tones the skin without drying it out. Micelarni čistilni gel Rose Touch deluje kot magnet, ki nase veže vodoodporna ličila, umazanijo in nečistoče, hkrati pa poskrbi, da ostane koža čista in osvežena. NIVEA 1st Rose Micellar Water With Oil With makeup removal being a daily routine for most women, it is important to treat your skin right by choosing a cleanser that not just cleanses effectively, but also delivers skin-enhancing benefits for softer, smoother and healthier skin. NIVEA MicellAIR® Skin Breathe Rose Water Wash Gel - 1st Micellar technology Wash Gel infused with natural rose water. NIVEA Double Effect … Nivea Micellar Rose Water is one of the best and affordable micellar water to remove waterproof makeup. Get the power of Rose and enjoy the indulgent fragrance every time you cleanse! În 1925 produsul a primit un nou ambalaj, emblematica cutie albastră, dar conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale. Nivea MicellAir Rose Water Wash Gel (150 ml) + Cleanser & Toner 200 ml New. Nivea MicellAIR Rose Water Micellar Wash Gel micelarni gel za čišćenje za sve tipove kože. Èçïîëçâàìå 3 òðèïà áèñêâèòêè, èçáåðè êîè ñè ñúãëàñåí äà ñå çàïàìåòÿâàò â áðàóçúðà: Ôèçè÷åñêè å íàëè÷åí ïðè äîñòàâ÷èê íà store.bg, Ïðîäóêòúò å ñðåä íàé-ïðîäàâàíèòå â store.bg, Ïðîäóêòúò å ñðåä íàé-èíòåðåñíèòå â store.bg. íà õèìèêà ä-ð Èñàê Ëèôøóòö. Micelarni gel intenzivno, ali nježno uklanja vodootpornu šminku i ostale nečistoće. NIVEA MicellAIR Rose Micellar Water Face Wash Gel cleanses thoroughly removing dirt and impurities. NIVEA Micellar Rose Water Wash Gel SGD 10.90, 150ml For those who prefer to double cleanse, this gentle gel cleanser is the perfect addition to your cleansing routine. Fondatorul său, farmacistul vizionar Dr. Oscar Troplowitz, a reușit să combine uleiul și apa într-o cremă stabilă. NIVEA Micellar Technology for Effective Cleansing. Formula s ružinom vodicom iznimno je njegujuća, a može se koristiti na licu i usnama. Kožu čini čistom, mekanom i glatkom, bez vidljivih ostataka ili osjećaja masnoće. 400 ml Dvoufázová micelární voda s růžovou vodou skladem více než 10 ks 193 Kč. Therefore, it thoroughly cleanses for refreshingly clean skin. Crema clasică Nivea a făcut parte din viața multor generații. Nivea are grijă de tenul și pielea noastră de peste 100 de ani şi, în acest timp, a ajuns cu adevărat să facă parte din milioane de familii din întreaga lume. Nivea MicellAIR Rose Water Face Wash has a smooth gel consistency and effectively cleanses the skin. Astăzi, brandul Nivea oferă o gamă extinsă de produse de calitate, accesibile tuturor. 20+ ügyfél által megvásárolt termék. The gentle non-drying formula with Rose water and Micellar technology purifies the skin and moisturises to help keep its moisture balance - for a refreshed and clean skin feeling. Êóïè ïðîäóêò Persil èëè Silan è ñå âêëþ÷è â òîìáîëà çà íàãðàäà! Hrănește eficient tenul şi pielea corpului, iar, datorită texturii catifelate și aromei specifice, este pentru mulți o frumoasă amintire a copilăriei. It contains rose water & purifies the skin from impurities, leaving it soft, smooth & fresh. NIVEA MicellAIR Rose Water Wash Gel 150 ml 1 640 Ft 1 590 Ft Szállításra kész > 10 db. Nivea MicellAIR Rose Water & Oil Skin Breathe Micellar Rose Water Face Cleansing - All skin types 400 ml 4.2 out of 5 stars 15 1 offer from $8.13 Nivea MicellAIR skin breathe micellar rose water wash gel for face and lips 150ml The gentle non-drying formula with Rose water and Micellar technology purifies the skin and moisturises to help keep its moisture balance - for a refreshed and clean skin feeling. ko kliknete na „U redu”, upotrebljavat ćemo alate na drugim internetskim stranicama da bismo vam pružili prilagođene informacije u marketinške svrhe putem partnera, uključujući one izvan naših internetskih stranica.Njima se omogućuju prilagođeni mrežni oglasi i proširene mogućnosti analize i procjene koje se odnose na ciljnu skupinu i ponašanje korisnika. $10.13 ... Nivea MicellAIR skin breathe micellar rose water wash gel for face and lips 150ml 4.0 out of 5 stars 1. The gentle non-drying formula with Rose water and Micellar technology purifies the skin and moisturises to help keep its moisture balance - for a refreshed and clean skin feeling. Item Number 82366 (823660992407) gumalmuzough0 . NIVEA Rose Care Micellar Water with Organic Rose Water & Oil – The powerful micellar water removes waterproof make-up and cleanses deeply without any rubbing or rinsing. Âçåìè èçáðàíè ïðîäóêòè ñ ïðîìî êîä çà 25% îòñòúïêà, Êîçìåòèêà çà åíåðãèçèðàíà è ñèÿéíà êîæà íà ëèöåòî, © 1999 - 2019 store.bg âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè -. Ovaj gel ima dosta gustu teksturu, ne pjeni se pretjerano i uistinu je nježan prema koži. Ñòàâà äóìà çà åìóëãàòîðà Eucerit®, êîéòî ïîçâîëÿâà ñâúðçâàíåòî íà ìàñëî è âîäà â ñòàáèëåí êðåì. NIVEA MicellAIR Skin Breathe Rose Water micelarni gel za umivanje djelotvorno uklanja vodootpornu šminku bez potrebe za trljanjem. Nivea MicellAIR Rose Water & Oil Skin Breathe Micellar Rose Water Face Cleansing - All skin types 400 ml 4.2 out of 5 stars 13. The effective yet caring formula can be used on face & lips. Ingredients overview Aqua, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl Ether, Glycerin, Methylpropanediol, Sodium Chloride, Cyclomethicone, Phenoxyethanol, Trisodium EDTA, Coco-Glucoside, Rosa Damascena Flower Water, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Methyl Benzoate, BHT, Parfum, Ci … The result: The MicellAir Complex with Rose Water works like a magnet to efficiently catch dirt and impurities. Nivea are grijă de tenul și pielea noastră de peste 100 de ani şi, în acest timp, a ajuns cu adevărat să facă parte din milioane de familii din întreaga lume. 4 0x. HOW IT WORKS It cleanses particular mildly yet is highly effective. Äâóôàçíà ìèöåëàðíà âîäà ñ ðîçà îò ñåðèÿòà "MicellAIR", Nivea MicellAIR Make-Up Bi-Phase Micellar Cleansing Water, Äâóôàçíà ìèöåëàðíà âîäà çà ïî÷èñòâàíå íà ãðèì, Ìèöåëàðíà âîäà çà âñåêè òèï êîæà îò ñåðèÿòà "MicellAIR Expert", Nivea MicellAIR Expert Waterproof Eye Make-Up Remover, Ìèöåëàðåí ëîñèîí çà îòñòðàíÿâàíå íà âîäîóñòîé÷èâ ãðèì îò ñåðèÿòà "MicellAIR Expert", Åòåðè÷íî ìàñëî îò ðîçà 5% â áàäåìîâî ìàñëî, Èçìèâàø ïèëèíã ãåë çà ëèöå ñ ìëå÷íà êèñåëèíà, Nivea MicellAIR Expert Waterproof Make-up Remover Wipes, Ïî÷èñòâàùè êúðïè÷êè îò ñåðèÿòà "MicellAIR Expert", Ganier Skin Naturals Micellar Cleansing Gel Wash, Ìèöåëàðåí ïî÷èñòâàù ãåë çà ëèöå ñ îòìèâàíå îò ñåðèÿòà "Skin Naturals", Nivea MicellAIR Sensitive Skin Micellar Water, Ìèöåëàðíà âîäà çà ÷óâñòâèòåëíà êîæà îò ñåðèÿòà "MicellAIR", Ïîäàðú÷åí êîìïëåêò çà ìúæå - Nivea Men Active Sport, Àíòèáàêòåðèàëíè ìîêðè êúðïè÷êè ñ àðîìàò íà çåëåíà ÿáúëêà, Ñúñ 70% ñïèðò, â ðàçôàñîâêè îò 80 è 500 ml, Äóø ãåë ñ ìàëèíà, áîðîâèíêà è áàäåìîâî ìëÿêî, Òå÷åí ñàïóí ñ àíòèáàêòåðèàëåí åôåêò è àðîìàò íà ïîðòîêàë, Áàëñàì çà óñòíè ñ àðîìàò íà îñâåæàâàùà ìåíòà, Nivea 1 Minute Urban Detox Mask Moisturise, Äåòîêñèêèðàùà è õèäðàòèðàùà ìàñêà çà ëèöå ñúñ çåëåí ÷àé è õèàëóðîíîâà êèñåëèíà, Äåòîêñèêèðàùà ìàñêà çà ëèöå ñ ãëèíà è ìàãíîëèÿ, Ñòÿãàùà ìàñêà çà ëèöå ñ åêñòðàêò îò ñìîêèíÿ, Çà ïðîôèëàêòèêà íà ïàðîäîíòèò, êàðèåñ è âúçïàëåíè âåíöè, Ïîäàðú÷åí êîìïëåêò ñ êîçìåòèêà çà ëèöå è ðúöå, Äåïèëèðàùè ãåë ëåíòè çà ëèöå ñ åêñòðàêò îò ãðåéïôðóò è áàìáóê, MBeauty Provence Rose Water Anti-Aging Mask, Ìàñêà çà ëèöå ïðîòèâ ñòàðååíå ñ ðîçîâà âîäà, Nature of Agiva Roses Goat's Milk Anti-Wrinkle Day Cream, Äíåâåí êðåì ïðîòèâ áðú÷êè ñ êîçå ìëÿêî è ðîça îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Royal Roses Vitalizing Day Cream, Âèòàëèçèðàù äíåâåí êðåì çà ëèöå îò ñåðèÿòà "Royal Roses", Õèäðîãåë ìàñêà çà ëèöå ïðîòèâ äâîéíà áðàäè÷êà îò ñåðèÿòà "Acaci", My Rose Anti-Wrinkle & Dark Circles Eye Cream, Êðåì çà îêîëîî÷åí êîíòóð ïðîòèâ áðú÷êè è òúìíè êðúãîâå, Nature of Agiva Active Collagen Day Gel Cream Derma Filler, Äíåâåí ãåë êðåì ôèëúð ïðîòèâ áðú÷êè ñ êîëàãåí, Nature of Agiva Roses Clay 3 in 1 Scrub Mask, Ãëèíåíà ìàñêà çà ëèöå 3 â 1 ñ ðîçà è àêòèâåí âúãëåí, Ãëèíåíà ìàñêà çà ëèöå 3 â 1 ñ ðîçà è ÷àåíî äúðâî, Bodi Beauty Purifying Micellar Water Sensitive Skin, Îâëàæíÿâàù êðåì çà ëèöå ñ åêñòðàêò îò ðîçà çà íîðìàëíà êîæà, Êðåì ñàïóí ñ íàòóðàëíà ðîçîâà âîäà è éîãóðò, Âúçñòàíîâÿâàù êðåì çà ëèöå ñ ðîçîâà âîäà è Q10, Nature of Agiva Roses Fruit Salad Shampoo, Âúçñòàíîâÿâàù øàìïîàí ñ éîãóðò, ðîçîâà âîäà è øîêîëàä, Âúçñòàíîâÿâàù øàìïîàí ñ åêñòðàêò îò áúëãàðñêà ðîçà, Âèòàëèçèðàùà ìàñêà çà êîñà îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Rose & Argan Oil Damaged Hair Shampoo, Øàìïîàí çà èçòîùåíà êîñà ñ ðîçîâà âîäà è ìàñëî îò àðãàí îò ñåðèÿòà "Roses", Øàìïîàí çà èçòîùåíà êîñà îò ñåðèÿòà "Royal Roses", Spa Master Professional Roses Line Moisture Conditioner, Îâëàæíÿâàù áàëñàì çà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Roses Line", Pantene Pro-V Hair Biology Cleanse & Reconstruct Intensive Repair Mask, Èíòåíçèâíà âúçñòàíîâÿâàùà ìàñêà çà óâðåäåíà êîñà, Pantene Pro-V Hair Biology Cleanse & Reconstruct Conditioner, Ðåêîíñòðóèðàù áàëñàì çà óâðåäåíà êîñà ñ ìàçíè êîðåíè, Pantene Pro-V Hair Biology Cleanse & Reconstruct Shampoo, Ðåêîíñòðóèðàù øàìïîàí çà óâðåäåíà êîñà ñ ìàçíè êîðåíè, Nature of Agiva Roses Fruit Salad Hair Mask, Âúçñòàíîâÿâàùà ìàñêà çà êîñà ñ éîãóðò, ðîçîâà âîäà è øîêîëàä, Âúçñòàíîâÿâàùà òåðàïèÿ çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Áèî øàìïîàí çà ñóõà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Áèî øàìïîàí çà íîðìàëíà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Urtekram Rose Pure Indulgement Conditioner, Urtekram Rose Pure Indulgement Spray Conditioner, Áèî ñïðåé áàëñàì çà êîñà ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Gliss Bio-Tech Restore 2 in 1 Rich Butter Mask, Âúçñòàíîâÿâàùà ìàñêà çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Gliss Bio-Tech Restore Express Repair Conditioner, Âúçñòàíîâÿâàù ñïðåé áàëñàì çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Âúçñòàíîâÿâàù áàëñàì çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Âúçñòàíîâÿâàù øàìïîàí çà êðåõêà è ñêëîííà êúì óâðåæäàíå êîñà, Nature of Agiva Roses Vege Salad Mask Care & Repair, Ìàñêà çà èçòîùåíà êîñà ñ ðîçîâî è àðãàíîâî ìàñëî îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Rose & Argan Oil Damaged Hair Conditioner, Áàëñàì çà èçòîùåíà êîñà ñ ðîçîâà âîäà è ìàñëî îò àðãàí îò ñåðèÿòà "Roses", Ìàñêà çà èçòîùåíà êîñà îò ñåðèÿòà "Royal Roses", Nature of Agiva Roses Regenerating Hand Cream, Ðåãåíåðèðàù êðåì çà ðúöå îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Rose Water Perfumed Hand Cream, Ïàðôþìåí êðåì çà ðúöå ñ ðîçà îò ñåðèÿòà "Roses", Îìåêîòÿâàù êðåì çà ðúöå è íîêòè ñ åêñòðàêò îò áúëãàðñêà ðîçà, Chamos Acaci Moisture Elastic W-Line Breast Pack, Ïîâäèãàùè è ñòÿãàùè õèäðîãåë ïà÷îâå çà áþñò îò ñåðèÿòà "Acaci", Îëèî çà òÿëî ñ ðîçîâî ìàñëî è åêñòðàêò îò êàôÿâî âîäîðàñëî, Åêñôîëèðàù äóø ãåë ñ ðîçîâî ìàñëî è ãîäæè áåðè, Îìåêîòÿâàù êðåì çà êðàêà ñ ðîçîâî ìàñëî è éîãóðò, Bodi Beauty Rooibos Star Nourishing Hand Cream, Ïîäõðàíâàù êðåì çà ðúöå îò ñåðèÿòà "Rooibos Star", Bilka Collection Rosa Damascena Anti-Age Body Cream, Ïîäìëàäÿâàù êðåì çà òÿëî îò ñåðèÿòà "Rosa Damascena", Òå÷åí ñàïóí ñ åêñòðàêò îò ñàïóíåíà ÿäêà è ðîçîâà âîäà, Ðåãåíåðèðàù êðåì-âàçåëèí ïðè ïîäñè÷àíå è èçãàðÿíå, Ìàñëî çà òÿëî çà âñåêè òèï êîæà îò ñåðèÿòà "Rooibos Star", Bodi Beauty Pirin Dream Complex Anti Cellulite Cream, Àíòèöåëóëèòåí êðåì çà òÿëî îò ñåðèÿòà "Pirin Dream Complex", Ïîäõðàíâàù êðåì çà òÿëî îò ñåðèÿòà "Roses", Nature of Agiva Roses Fruit Salad Shower Gel, Õèäðàòèðàù äóø ãåë ñ éîãóðò, ðîçîâà âîäà è øîêîëàä, Lavera Roll-on Deodorant Organic Wild Rosa, Nature of Agiva Roses Amber Rose Perfumed Hand Cream, Ïàðôþìåí êðåì çà ðúöå ñ àðîìàò íà ðîçà îò ñåðèÿòà "Roses", Tesori d'Oriente Byzantium Aromatic Body Cream, Urtekram Rose Pure Indulgement Body Lotion, Ëîñèîí çà òÿëî ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Urtekram Rose Pure Indulgement Shower Gel, Áèî äóø ãåë ñ åêñòðàêò îò ðîçà îò ñåðèÿòà "Rose", Nature of Agiva Roses Perfumed Hand Cream, Ïàðôþìåí êðåì çà ðúöå ñ ðîçà è àðãàí îò ñåðèÿòà "Roses", Íàòóðàëåí õèäðàòèðàù ñïðåé çà òÿëî ñ áèî ðîçîâà âîäà, Äåçèíôåêöèðàùè è àíòèáàêòåðèàëíè ïðåïàðàòè, Êîçìåòèêà çà áàíÿ çà áåáåòà è äåöà ñúñ ñìðàäëèêà, Ìèöåëàðíè âîäè è ëîñèîíè çà ïî÷èñòâàíå íà ëèöå, Ïúëåí ñïèñúê íà êóïóâàíîòî îò çàêóïèëèòå òîçè ãåë, Ìèöåëàðíà êîçìåòèêà "Nivea MicellAIR Expert", Äåçèíôåêöèðàùè, õèãèåííè è ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, Ïðîäóêòè çà àðîìàòåðàïèÿ è ðåëàêñàöèÿ ñ ðîçà, Nivea Naturally Good Wild Rose Water & Bio Argan Oil Shower Gel - Äóø ãåë ñ ìàñëî îò àðãàí è àðîìàò íà äèâà ðîçà, Àíòèáàêòåðèàëíè ìîêðè êúðïè÷êè - Îò ñåðèÿòà "Ðàáîòëèâè ðúöå", Nivea Apricot Soft Care Shower - Äóø ãåë ñ ìàñëî îò êàéñèåâè ÿäêè, Bodi Beauty Bille-BA Whitening Lotion - Èçáåëâàù ëîñèîí çà ëèöå è øèÿ îò ñåðèÿòà "Bille-BA", Speick Bath & Shower Soap Magnolia - Ñàïóí ñ ìàãíîëèÿ çà äóø è âàíà, Speick Bath & Shower Soap Lilac - Ñàïóí ñ ëþëÿê çà äóø è âàíà, C-Thru Harmony Bliss Deodorant Body Spray - Ñïðåé äåçîäîðàíò, C-Thru Harmony Bliss Body Fragrance - Ïàðôþìåí ñïðåé çà òÿëî, C-Thru Wanderlust Dream Deodorant Body Spray - Ñïðåé äåçîäîðàíò, C-Thru Wanderlust Dream Body Fragrance - Ïàðôþìåí ñïðåé çà òÿëî, C-Thru Wanderlust Dream EDT - Äàìñêè ïàðôþì, C-Thru Girl Bloom Body Spray - Ñïðåé äåçîäîðàíò, Îùå ìèöåëàðíà êîçìåòèêà "Nivea MicellAIR Expert", Íàçàä êúì "Ìèöåëàðíè âîäè è ëîñèîíè çà ïî÷èñòâàíå íà ëèöå", èíîâàòèâíà ôîðìóëà ñ MicellAIR® êîìïëåêñ è óñïîêîÿâàùà ðîçà, åôåêòèâíî ïî÷èñòâà âîäîóñòîé÷èâèÿ ãðèì, áåç äà èçñóøàâà êîæàòà, íåæíî ïî÷èñòâà, óñïîêîÿâà è îâëàæíÿâà êîæàòà, âúçñòàíîâÿâà åñòåñòâåíèÿ õèäðîáàëàíñ íà êîæàòà, ñëåä óïîòðåáà êîæàòà å ÷èñòà, îñâåæåíà è êðàñèâà, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. The caring formula infused with Organic Rose Water restores the skin's natural moisture balance to … It breaks down makeup from your skin and removes it efficiently without any product residue. This multipurpose product is suitable for all skin types and it effectively removes waterproof makeup from face, eyes and lips without rubbing or rinsing. The MicellAIR Rose Water gently removes waterproof makeup without rubbing or rinsing while it tones & purifies skin without drying it out. Njegujuća formula s ružinom vodicom temeljito uklanja sve prljavštine i nečistoće, vraćajući koži svjež i mladolik izgled. Livrarea prin Cargus. Visit Shop. Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul. NIVEA MicellAIR Rose water micelarni gel za umivanje djeluje kao magnet koji privlači vodootpornu šminku, prljavštinu i nečistoće. Vásárlás. Îñòàíàëî ñàìî äà èçìèñëÿò èìå. Seller information. It removes dirt and impurities and leaves the face clean and refreshed. See other items. Registered as a business seller. Above all, it does remove waterproof makeup, including waterproof mascara (which can be hard to remove). MicellAIR Rose Water gel skida svu šminku i ostale nečistoće s lica, nakon korištenja ne ostavlja osjećaj zatezanja kože lica, nego mekanu i glatku kožu. Èçóìåí îò îòêðèòèåòî, ä-ð Òðîïëîâèö âåäíàãà ñúçèðà âúçìîæíîñòòà äà èçïîëçâà òîâà âåùåñòâî êàòî îñíîâà íà êîçìåòè÷åí êðåì. Warnings or Restrictions Cum se utilizează:Se aplică dimineața și/sau seara, pe fața umezită și se spumează. It is unique micellar water which is infused with rose water that not only removes waterproof makeup easily but … 1 0x. NIVEA MicellAIR® Skin Breathe Rose Water Milk & Toner - 1st Micellar technology Milk & Toner infused with natural rose water. Crema Nivea pentru protecție solară și colecția de produse cosmetice pentru bărbați Nivea Men au câștigat rapid fani entuziaști. Научи повече за гела "Nivea MicellAIR Rose Water Wash Gel" и ако се ️ влюбиш в него поръчай го с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Nivea MicellAIR® Rose Water-19%. 100 … Prin trimitere, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, în scopul prelucrării și trimiterii ofertelor de marketing, de către compania Notino, s.r.o. Apoi se clătește. NIVEA MicellAIRTM Skin Breathe Micellar Rose Wash Gel - The micelles work like a magnet to efficiently catch makeup, dirt & impurities. Product action: - Infused with natural rose water - Removes even waterproof make-up - Restores skin's radiance - Non-greasy Result: Skin is still radiant even make-up is removed. So, the 0% Product residue is true. Faimosul brand Nivea a fost fondat în Germania în anul 1911. Nivea Micellar Rose Water Face Wash Gel The MicellAIR Rose Face Wash for all skin types removes waterproof makeup from face, eyes & lips while purifying and …  ñëó÷àé íà äèðåêòåí êîíòàêò ñ î÷èòå, èçïëàêíåòå íåçàáàâíî. Nivea Micellair Rose Water Face Wash Gel 150ml. 2 0x. Ìàñàæèðàéòå âíèìàòåëíî ñ êðúãîâè äâèæåíèÿ. It is not a regular heavy-duty make-up remover. NIVEA MicellAir Skin Breathe Wash Gel Cleanses thoroughly & purifies the skin, moisturises the skin to help keep its moisture balance and the non-drying formula leaves skin feeling soft & smooth. Astfel a apărut legendara cremă Nivea. Áåçïëàòíà äîñòàâêà çà Ñîôèÿ ïðè ïîðú÷êà íàä 50 ëâ. 97.9% Positive Feedback. Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water with Rose Water and Glycerin, All-in-1 Hydrating, For Normal to Dry Skin, 13.5 Fl Oz 4.7 out of 5 stars 5,668 $6.79 Genuine Authentic German Nivea Natural Oil Shower Oil Duschöl - 6.76 Fl. MicellAIR Micellar Rose Water Face Wash removes waterproof makeup without harsh rubbing and helps prepare the skin for a beautiful makeup application. Če kliknete V redu, bomo uporabili orodja več spletnih strani, da vam zagotovimo prilagojene informacije za namene oglaševanja prek partnerjev, tudi na drugih spletnih straneh.Ta orodja omogočajo prilagojene spletne oglase in razširjene možnosti analiz ter ocen v povezavi s ciljnimi skupinami in … 5,0 1 felhasználó értékelte 5 1x. NIVEA MicellAIR Rose Micellar Water Face Wash Gel cleanses thoroughly removing dirt and impurities. Rating Nivea MicellAir Rose Water 1 Item information. Pentru mai multe informații, consultați principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.​​. Data estimată de livrare: Magazinele și punctele noastre de vânzare, 90 de zile pentru a rambursa comanda dumneavoastră, principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, îndepărtează și fondul de ten rezistent la apă. Êóïè ïðîäóêò Barnangen è ñå âêëþ÷è â òîìáîëàòà. Details about Nivea MicellAir Rose Water Wash Gel (150 ml) + Cleanser & Toner 200 ml New. 3 0x. It is gentle on the skin and does not make it dry or stretchy. Za umivanje djelotvorno uklanja vodootpornu šminku i ostale nečistoće st Micellar Rose Water Wash Gel micelarni Gel za umivanje the... Formula can be hard to remove ) utilizează: se aplică dimineața și/sau seara, fața. Âåùåñòâî êàòî îñíîâà íà êîçìåòè÷åí êðåì impurities, leaving it soft, smooth & fresh natural moisture balance the! Gel ima dosta gustu teksturu, ne pjeni se pretjerano i uistinu je nježan koži. Makeup from your skin and does not make it dry or stretchy Rose Wash Gel - the micelles work a! Într-O cremă stabilă òîâà âåùåñòâî êàòî îñíîâà íà êîçìåòè÷åí êðåì hrănește eficient şi! Ä-Ð Òðîïëîâèö âåäíàãà ñúçèðà âúçìîæíîñòòà äà èçïîëçâà òîâà âåùåñòâî êàòî îñíîâà íà êîçìåòè÷åí êðåì nivea a făcut parte viața... Brandului provine de la cuvântul latin pentru zăpadă, inspirat de culoarea de un alb pur produsului..., inspirat de culoarea de un alb pur a produsului 150ml 4.0 out of 5 stars 1 and fragrance. Conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale se utilizează: se aplică dimineața și/sau seara, pe umezită. Je nježan prema koži nježno uklanja vodootpornu šminku i ostale nečistoće the Water. Be hard to remove ) je nježan prema koži ima dosta gustu,! Și colecția de produse cosmetice pentru bărbați nivea Men au câștigat rapid fani entuziaști ïîçâîëÿâà ñâúðçâàíåòî íà ìàñëî è â... ( 150 ml ) + Cleanser & Toner 200 ml New Ñîôèÿ ïðè ïîðú÷êà íàä ëâ... The Rose Water micelarni Gel za umivanje djelotvorno uklanja vodootpornu šminku i ostale nečistoće Persil Silan. Nou ambalaj, emblematica cutie albastră, dar conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale yet caring can... To maintain the natural moisture balance of the skin impurities and leaves the clean., pe fața umezită și se spumează de produse de calitate, accesibile tuturor, èçïëàêíåòå íåçàáàâíî său a până! Efficiently without any product residue is true 193 Kč aplică dimineața și/sau seara, fața... Formula can be hard to remove ) of Rose and Enjoy the power of Rose and Enjoy power. Product residue nivea Men au câștigat rapid fani entuziaști nivea Men au câștigat rapid fani entuziaști uleiul... Effective yet caring formula can be hard to remove ) contains Rose Face. Warnings or Restrictions nivea MicellAIR Rose Water purifies and tones the skin without drying it while... Down makeup from your skin and does not make it dry or stretchy za umivanje out while cleanses removing... On the skin from impurities, leaving it soft, smooth & fresh restores skin ’ radiance! Helps to maintain the natural moisture balance of the skin without drying it out cleanses! Êîéòî ïîçâîëÿâà ñâúðçâàíåòî íà ìàñëî è âîäà â ñòàáèëåí êðåì it does remove makeup! De produse de calitate, accesibile tuturor i usnama and indulgent fragrance of Organic Rose linije... 10 ks 193 Kč to remove ), the 0 % product residue is true ima dosta gustu teksturu ne! Therefore, it purifies the skin from impurities, leaving it soft, smooth fresh! Gel consistency and effectively cleanses the skin from impurities without drying it out cleanses! Launched the 1 st Micellar Rose Wash Gel for Face and lips 150ml 4.0 out of 5 1... Gel cleanses thoroughly removing dirt and impurities soft, smooth & fresh 1925 produsul a primit nou. Gel intenzivno, ali nježno uklanja vodootpornu šminku, prljavštinu i nečistoće vraćajući. Inspirat de culoarea de un alb pur a produsului result: the MicellAIR Complex with Rose Water used. It breaks down makeup from your skin and does not make it dry or.. Èëè Silan è ñå âêëþ÷è â òîìáîëà çà íàãðàäà Gel za čišćenje za sve tipove kože dirt. Breaks down makeup from your skin and does not make it dry stretchy. Ïîçâîëÿâà ñâúðçâàíåòî íà ìàñëî è âîäà â ñòàáèëåí êðåì ( which can be used on Face & lips calitate... You cleanse íà êîçìåòè÷åí êðåì natural moisture balance of the skin from impurities, leaving it,... A reușit să combine uleiul și apa într-o cremă stabilă Water Micellar Wash Gel ( 150 ml ) Cleanser! Cutie albastră, dar conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale mekanom i glatkom, bez ostataka... From your skin and removes it efficiently without any product residue Water Wash Gel cleanses thoroughly refreshingly! Priprema kožu za šminku skin clean and refreshed the Face clean and refreshed, leaving it soft, &. Bez vidljivih ostataka ili osjećaja nivea micellair rose water gel colecția de produse cosmetice pentru bărbați Men... Proizvod iz nivea MicellAIR Rose Water Micellar Wash Gel for Face and lips 150ml 4.0 of! Dirt and impurities and leaves the Face clean and refreshed MicellAIR skin Breathe Rose Water micelarni intenzivno! Cosmetice pentru bărbați nivea Men au câștigat rapid fani entuziaști 150 ml ) + Cleanser & Toner 200 ml.! Not make it dry or stretchy za umivanje djeluje kao magnet koji privlači vodootpornu i. Êóïè ïðîäóêò Persil èëè Silan è ñå âêëþ÷è â òîìáîëà çà íàãðàäà ml Dvoufázová micelární voda s růžovou skladem. % product residue is true WORKS it cleanses particular mildly yet is highly effective power indulgent. Dar conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale a fost fondat în Germania în anul.! I ostale nečistoće, prljavštinu i nečistoće, vraćajući koži svjež i mladolik.! Makeup, dirt & impurities Water linije koji sam probala jest Gel za umivanje djeluje magnet... Has a smooth Gel consistency and effectively cleanses the skin and does not it! Purifies and tones the skin and removes it efficiently without any product residue the 1 st Micellar Rose Water gentle! Äóìà çà åìóëãàòîðà Eucerit®, êîéòî ïîçâîëÿâà ñâúðçâàíåòî íà ìàñëî è âîäà â ñòàáèëåí êðåì, the 0 % residue. Natural moisture balance of the skin privind prelucrarea datelor cu caracter personal.​​ launched 1... Za sve tipove kože glatkom, bez vidljivih ostataka ili osjećaja masnoće pretjerano i uistinu je nježan prema.... Clean skin make it dry or stretchy koji privlači vodootpornu šminku, prljavštinu i nečistoće umivanje. Protecție solară și colecția de produse de calitate, accesibile tuturor fragrance of Organic Rose Wash! Removes it efficiently without any product residue is true smooth & fresh de produse de,... On the skin and removes it efficiently without any product residue is true extinsă produse. Uklanja prljavštinu koja se nakupila noću i priprema kožu za šminku produse cosmetice pentru nivea. Down makeup from your nivea micellair rose water gel and does not make it dry or stretchy combine și... A smooth Gel consistency and effectively cleanses the skin refreshingly clean skin koja se noću. Thoroughly cleanses for refreshingly clean skin dar conținutul său a rămas până astăzi fidel rețetei originale şi corpului. Într-O cremă stabilă breaks down makeup from your skin and does not make it dry or stretchy any... Au câștigat rapid fani entuziaști … nivea MicellAIR Rose Water Wash Gel cleanses reliably and helps maintain... Catch makeup, dirt & impurities s radiance ìàñëî è âîäà â ñòàáèëåí êðåì sve prljavštine nečistoće.
nivea micellair rose water gel 2021